Stadgar för Stockholms Scoutskeppslag

Antagna 2014-03-26 OBS REDIGERING AV SIDAN PÅGÅR

1 ÄNDAMÅL

Stockholms Scoutskeppslag är en sammanslutning av scoutkårer och scoutdistrikt med sjöscoutverksamhet inom Stockholmsregionen.

Skeppslaget skall, med iakttagande av Scouternas bestämmelser:

Medlem i Skeppslaget är scoutkår och scoutdistrikt inom Scouternas riksorganisation, vilka bedriver scoutverksamhet till sjöss och som erlagt medlemsavgift till Skeppslaget. Andra scoutkårer kan ansöka om medlemsskap. Beslut fattas av styrelsen. Medlem kan uteslutas ur Skepsslaget genom beslut av Skeppslagsmötet

3 SKEPPSLAGSMÖTET

Skeppslagsmötet är Skeppslagets högsta beslutande organ.

Sammansättning, rösträtt mm.

Skeppslagsmötet består av tre ombud för varje medlem, som erlagt medlemsavgifter samt av styrelsens ledamöter.

Skeppslagsmötet är öppet, om inte mötet för behandling av visst ärende beslutar annat.

Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter samt ombuden. Rösträtt utövas personligen.

Styrelsens ledamöter får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorsuppleanter.

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat anges i Scouternas stadgar.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid mötet skall föras protokoll.

Ordinarie Skeppslagsmöte

Ordinarie Skeppslagsmöte hålls på kallelse av styrelsen en gång varje år i mars månad.

Ärenden vid ordinarie Skeppslagsmöte

Vid ordinarie Skeppslagsmöte skall följande ärenden förekomma:

Motion till ordinarie Skeppslagsmöte skall behandlas endast om den är avgiven och om den har kommit styrelsen tillhanda senast den 1 februari före mötet. Styrelsen skall yttra sig över motion.

Kallelse till ordinarie Skeppslagsmöte

Styrelsen skall senast tre veckor före det ordinarie Skeppslagsmötet tillställa medlemmarna, valberedningens ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter kallelse till mötet.

Till kallelsen skall styrelsen bifoga:

Styrelsen kan kalla till extra Skeppslagsmöte då den bedömer det erforderligt. Styrelsen skall kalla till extra Skeppslagsmöte då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Sådant möte skall hållas inom två månader efter denna begäran. Styrelsen skall tillställa medlemmarna kallelse senast tre veckor före det extra Skeppslagsmötet. Styrelsen skall i kallelsen ange vilket eller vilka ärenden som föranlett mötets inkallande samt bifoga erforderliga handlingar.

Extra Skeppslagsmöte får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

4 STYRELSEN

Sammansättning, mandattid mm

För Skeppslaget ska finnas en styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem och högst sju övriga ledamöter.

Ordinarie Skeppslagsmöte väljer styrelsens ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för två år. Av dem väljs hälften ett år och den andra hälften nästa år.

Mandattid för ledamot börjar vid avslutandet av det Skeppslagsmöte då valet sker och slutar vid avslutandet av det Skeppslagsmöte som hålls ett respektive två år därefter.

Om ledamot avgår innan mandattiden utgått, sker fyllnadsval vid närmast följande skeppslagsmöte för den återstående delen av mandattiden.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder Skeppslaget utåt. Styrelsen leder Skeppslagets verksamhet och svarar för att Skeppslaget verkar för sitt ändamål. Styrelsen handhar Skeppslagets räkenskaper och förvaltning. Styrelsen beslutar i ärenden som inte skall avgöras av Skeppslagsmötet.

Sammanträden, beslut mm

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall kalla till sammanträde då han bedömer det erforderligt eller då minst fyra ledamöter begär det.

För giltigt beslut i styrelsen erfordras att minst fyra ledamöter är ense om beslutet om det totala antalet ledamöter är sju eller åtta. Är det totala antalet ledamöter nio erfordras att minst fem ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal avgör lotten.

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

Firmateckning

Skeppslagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

5 RÄKENSKAPER, REVISORER

Räkenskaper

Skeppslagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Senast den 1 februari efter avslutat räkenskapsår, skall styrelsen till revisorerna överlämna räkenskaper med tillhörande handlingar, protokoll samt verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar avseende det avslutade räkenskapsåret.

Revisorer

För granskning av räkenskaper och förvaltning skall finnas två revisorer jämte en suppleant. Revisorer och suppleant väljs av ordinarie Skeppslagsmöte för ett år. Revisorernas mandattid omfattar pågående räkenskapsår samt tiden intill dess Skeppslagsmötet beslutat i frågan om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för detta räkenskapsår.

Senast den 1 mars efter avslutat räkenskapsår, skall revisorerna till styrelsen avge revisionsberättelse.

6 VALBEREDNING

För beredning av val vid Skeppslagsmöte skall finnas en valberedning bestående av minst två personer. Valberedningen väljs av ordinarie Skeppslagsmöte, som också utser valberedningens sammankallande.

7 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker genom likalydande beslut av två Skeppslagsmöten med minst tremå nader emellan, varav minst ett ordinarie.

8 UPPLÖSNING

Upplösning sker genom likalydande beslut av två Skeppslagsmöten med minst tre månader emellan, varav minst ett ordinarie.

Före slutligt beslut om upplösning skall samråd med riksorganisationen Scouterna ske. Skeppslagets behållna tillgångar tillfaller efter upplösningen riksorganisationen Scouterna.